News

DELTA put the finishing touch on a memory game for people with dementia

700x350px_SEMO

After a knowledge collaboration with DELTA, the design company Nicodesign has brought its stimulation tool for people with dementia closer to the market.

By Lasse Skytt

Sensory Memory Game (SEMO) is the name of the product, and the idea is to help elderly people with dementia to recall memories by using their senses individually or in groups.

Before Nicodesign initiated the collaboration with DELTA in the summer of 2014, the company tested SEMO at two nursing homes in Greater Copenhagen. During the tests, the caretakers observed that the elderly reacted emotionally and positively to the product. But despite the positive feedback, there was still a need for technical expertise in order to implement the concept. And that is why Nicodesign contacted DELTA.

“We needed someone who could solve the electronic challenges of the product. DELTA’s people lived up to these criteria, but they also contributed with other aspects, such as creating a network and business understanding,” says Nicolas Nicolaou, founder and CEO of Nicodesign which focuses on finding socially responsible tech solutions for the weak, the environment and the disabled.

He elaborates:

DELTA respects visions, they take an active part in the process and deliver relevant and realistic solutions. It is great to work with someone who speaks your language,” he says.

From knowledge coupon to prototype

The collaboration was the result of a knowledge coupon (today called innobooster) – a concept where SMEs can apply for professional counselling from a GTS-institute like DELTA. Nicodesign was interested in making the memory game pieces more technically sophisticated, and in its application for the knowledge coupon with DELTA, the company described the initial steps toward a prototype.

DELTA’s specialist in technology innovation, Mikkel Leth Olsen, explains that the description of these steps essentially needs to specify how to improve a future product through such a collaboration.

“In the case of Nicodesign, this included descriptions of the SEMO product’s abilities, its technology, how its users can interact with this technology as well as how the product reacts to the inputs from the elderly people and the nursing staff,” he points out and adds that these were some of the challenges DELTA helped solve before the prototypes were produced in the Winter of 2014 and the Spring of 2015.

Stimulating the senses

SEMO stimulates the senses as well as it enables the user to modify the product to his or her needs. Thus, it is easy to personalise the product by adding photos or sound memos to the pieces needed to find a match in the memory game.

”When you get a piece with a picture of your grandchild, it is modified so that a sound clip with the grand child’s voice will be played correspondingly. That message was given to DELTA and they solved it,” Nicolas Nicolaou explains.

SEMO can be a personal, individual product but it can also be played together with other people with dementia. For example the Danish national anthem can be played, and then the task is to find the piece with the correct flag. Also the sense of smell is a part of the game; some of the pieces have the smell of coffee or tobacco, which then should be associated to the pieces with pictures of coffee cups and cigarettes.

“Hearing sounds and recognising smells can stimulate a part of the memory in the brain of people with dementia that wouldn’t usually be activated. Suddenly they experience a quality of life that wouldn’t exist otherwise,” Nicolas Nicolaou emphasises.

Iterative process with technical considerations

Nicodesign’s collaboration with DELTA included a number of iterations where several of the product’s parts were investigated.

One of them was to choose what type of technology to put in the prototypes as well as the benefits of adding other sensors than the original. These aspects were then compared to the cost of including the particular technology in the final production.

For example, DELTA tested the possibilities of letting the product contain an accelerometer – a digital chip which can register how something is moved. The accelerometer is so far a part of the prototype. Other technical considerations included temperature and RFID technology.

A fruitful collaboration

SEMO is not yet on the market, but it will take place in the near future according to Nicolas Nicolaou. And without the consultancy from DELTA, the product would most likely be further from a launching.

“DELTA’s experts actually helped saving the product, and especially on the electronic side, we now have answers to questions that would have been hard to deal with. They respect visions and it has been a close and fruitful collaboration,” he says and sums up:

“If all knowledge collaborations work as good as this one, then Denmark has a very strong foundation for new innovation, new products, new jobs and new export opportunities. You have to believe in your own product and work hard to overcome the difficult phases, but counselling as the one we got from DELTA means a lot when it comes to the last and final steps towards a launch of the product,” he explains.


DANISH VERSION


700x350px_SEMO

DELTA fik brikkerne til at falde på plads i huskespil for demente

Efter et vidensamarbejde med DELTA har designvirksomheden Nicodesign bragt sit stimuleringsværktøj til demente tættere på markedet.

Af Lasse Skytt

Sensory Memory Game (SEMO) hedder produktet, og konceptet går ud på at hjælpe ældre mennesker med demens til at genopleve minder ved brug af sanser i individuel eller gruppesammenhæng.

Inden Nicodesign indledte samarbejdet med DELTA i sommeren 2014, havde virksomheden testet SEMO hos en række beboere på to plejehjem i hovedstadsregionen. Her observerede plejepersonalet, at de ældre udviste følelsesmæssige og positive reaktioner ved brug af produktet. Men på trods af den positive feedback var der ifølge direktør i Nicodesign, Nicolas Nicolaou, stadig behov for teknisk ekspertise udefra for at realisere SEMO. Og derfor tog man kontakt til DELTA.

”Vi havde brug for nogen, der kunne løse de elektroniske udfordringer ved produktet. Og det kunne DELTA, ligesom de også bidrog med andre aspekter, herunder netværksskabelse og forretningsforståelse,” siger stifteren af Nicodesign, der som virksomhed fokuserer på at finde socialt ansvarlige teknologiløsninger for de svage, miljøet og handicappede.

Nicolas Nicolaou uddyber:

”DELTA involverer sig aktivt i processen, sætter sig grundigt ind i tingene og leverer relevante og realistiske løsninger tilbage. Det er en stor glæde at arbejde med nogen, der taler samme sprog,” siger han.

Fra videnkupon til prototype

Samarbejdet var resultatet af en videnkupon (som i dag hedder innobooster) – en ordning, hvor små og mellemstore virksomheder kan ansøge om støtte til rådgivning og sparring hos et GTS-institut som eksempelvis DELTA. Nicodesign var interesserede i at gøre brikkerne i deres huskespil til ældre demente mere teknisk avancerede, og i ansøgningen om en videnkupon hos DELTA beskrev designvirksomheden de indledende skridt frem mod en prototype.

DELTA’s specialist i teknologisk innovation, Mikkel Leth Olsen, forklarer, at det i beskrivelsen af disse skridt er essentielt at kunne konkretisere over for virksomheden, hvordan man vil forbedre et fremtidigt produkt gennem et videnkupon-samarbejde.

”I Nicodesigns tilfælde handlede det blandt andet om, hvad SEMO-produktet skal kunne, hvilken teknologi det skal indeholde, hvordan brugerne skal interagere med denne teknologi, samt hvordan produktet skal reagere på de input, man får fra ældre mennesker og plejepersonale,” fremhæver han og tilføjer, at det netop var sådanne problemstillinger, DELTA kunne bidrage med svar på i løbet af samarbejdet, inden prototyperne blev produceret i vinteren 2014 og foråret 2015.

Stimulerer sanserne

SEMO udmærker sig ved, at det stimulerer sanserne, ligesom der er mulighed for at tilpasse produktet til den enkeltes brugers behov. Det er dermed let at skræddersy ved at tilføje egne billeder og lydmemoer til de brikker, der udgør spillet, og som skal matche sammen ligesom i et almindeligt huskespil.

”Når man får en brik med et billede af den dementes barnebarn, skal det eksempelvis tilpasses sådan, at der kan afspilles lydklip med barnebarnets stemme. Det budskab fik DELTA og løste det,” forklarer Nicolas Nicolaou.

SEMO kan både være et personligt produkt, men det kan også spilles sammen med andre demente. Eksempelvis kan den danske nationalsang afspilles, hvorefter man skal finde brikken med det korrekte flag. Når man finder det rigtige match, lyder der en fanfare. Også lugtesansen sættes i spil. For eksempel er der duft på nogle af brikkerne, såsom kaffe eller tobak, og så er der en anden brik med et billede, som man skal associere dertil.

”Det her med at høre nogle lyde eller musik eller at blive stimuleret via lugtesansen, det kan faktisk få nogle baner skabt i hukommelsen, som ellers ikke bliver skabt eller aktiveret hos demente. Lige pludselig kan de få noget kvalitet i hverdagen, som ellers ikke ville eksistere,” konstaterer Nicolas Nicolaou.

Iterativt forløb med tekniske overvejelser

Sparringsforløbet med DELTA inkluderede en række iterationer, hvor man i samarbejde med Nicodesign gennemgik flere af produktets dele.

Det handlede blandt andet om at vælge, hvilken type teknologi der skal sidde inde i prototyperne, samt hvad man ville kunne opnå ved at tilføje nogle andre sensorer end dem, der oprindeligt var tiltænkt. Dernæst opvejede man det mod, hvad det ville koste at have den pågældende teknologi i den endelige produktion.

Eksempelvis testede DELTA mulighederne for at indlemme et accelerometer i produktet – en digital chip, som kan registrere, hvordan noget bevæges. Accelerometeret er indtil videre blevet en del af prototypen. Andre tekniske overvejelser drejede sig om temperaturer samt anvendelsen af RFID-teknologi i forhold til, hvilke brikker der bliver lagt.

Respekt for visioner

SEMO er endnu ikke på markedet, men det nærmer sig, forklarer Nicolas Nicolaou. Og uden DELTA’s rådgivning havde produktet uden tvivl været længere fra en lancering.

”DELTA’s eksperter har faktisk været med til at redde produktet, og især elektronisk har vi fået svar på idéer, der ellers havde været svære at realisere. De har respekt for visioner, og det har været et tæt og givtigt samarbejde,” siger han og opsummerer:

”Hvis alle videnkuponer fungerer lige så godt som denne, så er der i Danmark grobund for en masse ny innovation, nye produkter, nye arbejdspladser og nye eksportmuligheder. Man skal selv tro på produktet og slide sig igennem besværlige faser, men rådgivning som den, vi har fået af DELTA, betyder rigtig meget i forhold til at kunne tage de sidste og afgørende skridt mod en lancering af produktet,” slutter han.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!